By Plimun Web Design

Ghidul Casa Verde

Print

           Momentan nu s-a anuntat cand se va deschide noua sesiune de depunere a dosarelor Casa Verde 2012.

     Daca doriti sa va tinem la curent cu noutatile referitoare la aceasta sesiune va rugam sa ne trimiteti un email la   soleco_romania@yahoo.com sau office@soleco-romania.ro pentru a va inscrie in baza de date sau pentru comenzi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  PRIN PROGRAMUL CASA VERDE BENEFICIATI DE O INSTALATIE SOLARA  SAU O INSTALATIE TERMICA GRATIS 
          Sesiunea de depunere a dosarelor pentru programul  Casa Verde 2011 s-a lansat la 1 iunie 2011.

Accesati ghidul publicat pe 5 mai 2011, click aici.

Principiul de alocare a subventiilor: "primul venit, primul servit".

            Firma SOLECO ROMANIA ofera instalatii solare sau termice "la cheie" , iar contributia dumneavoastra este de la 0 lei/sistem.

 

          Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, denumit popular Programul ,,Casa Verde" va fi operational si in 2011, iar persoanele fizice îsi pot depune dosarele de finantare nerambursabilă la agentiile judetene de mediu in localitătile unde domiciliază.
          Scopul acestui Program este îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire si obtinerea de apă caldă menajeră.
           Prin finantarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, se încurajează utilizarea sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

            Fiecare beneficiar va depune dosar cu cererea de finantare la Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului, se va analiza dosarul, se publica dosarele acceptate, beneficiarul achizitioneaza produsele, acestea se instaleaza si apoi transmite o cerere de decontare si i se transmit banii in cont.

            Beneficiarul este obligat sa mentina investitia realizata in cadrul programului pentru o perioada de cel putin un an dupa finalizarea sa. In perioada de monitorizare, personalul Autoritatii sau reprezentantii institutiilor desemnate pentru controlul programului pot efectua vizite la fata locului, in vederea constatarii mentinerii / nementinerii investitiei realizate.  

Finantarea se acorda astfel:

a) pana la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;
b) pana la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de caldura, exclusiv aparate de aer conditionat;
c) pana la 6.000 lei pentru instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Cheltuieli eligibile:

a) achizitia de instalatii pentru producerea de energie termica, inclusiv pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila

b) cheltuieli cu montajul si punerea in functiune a sistemului, efectuarea, verficarea probelor si incercarilor

c) taxa pe valoare adaugata

Sunt eligibile cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila.

 

Etape
Continut / detalii

Etapa 1 - Se intocmeste dosarul de finantare

Dosarul de finantare va cuprinde:

a) cerere de finantare nerambursabila, completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, in original   Atentie: de la firma SOLECO ROMANIA;

b) declaratie pe propria raspundere a solicitantului, completata si semnata de catre solicitant, in orginal   Atentie: de la firma SOLECO ROMANIA;

c) copie dupa actul de identitate al solicitantului

d) extras de carte funciara pentru informare nu mai vechi de 30 de zile sau extras de carte funciara pentru autentificare valabil la data depurii cererii de finantare, care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/in care se va realiza proiectul, in original, pentru solicitantii care detin individual un imobil;

e) copia cartii funciare si extras de carte funciara individuala pentru proprietati comune poti fi maximum doua unitati individuale trecute pe aceeasi carte funciara, care adunate trebuie sa fie egale cu 1 (un) intreg;

f) autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata, pentru imobilele aflate in constructie, valabila la data depunerii, inclusiv ordinul de incepere a lucrarilor emis in conformitate cu Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

g) certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul (de la Primaria unde aveti domiciliul, nu are importanta unde este localizata casa)

h) adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de orice banca comerciala,sau extras de cont

g) un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire", precum si sesiunea de depunere.                       

 Etapa 2 - se preda dosarul intocmit la Agentia judeteana de protectia mediului din judetul unde solicitantul isi are domiciliul 

 - Dosarul trebuie depus personal intr-un singur exemplar.
- Se verifica actele si daca toate sunt corect intocmite se primeste un numar de inregistrare.
- Dosarele pot fi depuse incepand cu 1 iunie 2011.

Etapa 3 - verificare dosare, solicitare completari

       Lipsa unui document sau prezentarea acestuia sub o alta forma decat cea solicitata sau iesirea sa din perioada de valabilitate, precum si neindeplinirea unui criteriu de eligibilitate determina respingere dosarului de finanatare.

Etapa 4 - se aproba sau se respinge dosarul

       Dosarele aprobate si respinse vor fi publicate pe site-ul  AFM sau site-ul firmei noastre SOLECO ROMANIA(www.soleco-romania.ro)

Etapa 5 - se pot preda contestatii in caz de refuz 

       Contestatiile se predau in maxim 10 zile de la data comunicarii rezultatului pe site-ul AFM-ului www.afm.ro, iar contestatiile se solutioneaza in termen de 15 zile.

Etapa 6 - se semneaza contractual de finantare nerambursabila

        Daca s-a aprobat dosarul dvs. si a fost publicat pe site-ul AFM-ului, atunci va trebui sa semnati contractul de finantare nerambursabila la sediul Agentiei judetene de protectia mediului unde ati solicitat finantarea. Contractul se semneaza in termen de 60 de zile de la comunicarea aprobarii dosarului, respectiv de la publicarea pe site-ul AFM-ului.

Atentie: daca nu va prezentati in termen de 60 de zile de la comunicarea aprobarii la AFM atunci se considera ca ati renuntat la finantare.

Etapa 7 - achizitionarea si montarea sistemului ales

         Se comanda si se achizitioneaza sistemul de incalzire ales de la firma SOLECO ROMANIA. Firma noastra monteaza si face verificarile necesare. De la firma noastra trebuie sa primiti: factura, chitanta/bon fiscal (daca nu ati platit prin banca), certificat de garantie, proces verbal de predare-primire,verificari, contractul de executie. Se achita contravaloarea serviciilor.

Atentie: factura si documentele emise de furnizor trebuie sa fie datate ulterior semnarii contractului de finantare dar inainte de depunerea cererii de tragere. Nu se accepta platile efectuate in avans sau contracte semnate inainte de data aprobarii dosarului de finantare.

Etapa 8 - depunerea dosarului de decontare la Agentia judeteana de protectia mediului din judetul unde solicitantul isi are domiciliul

          Dosarul de decontare va cuprinde:

  • Cererea de tragere Atentie: de la firma SOLECO ROMANIA;
  • Contractul de executie – copie legalizata;
  • factura fiscala copie, dar se prezinta si originalul;
  • dovada platii serviciilor: chitanta, bon fiscal, ordin de plata – in copie dar se prezinta si originalul;
  • proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor – in original;
  • certificatul de garantie in copie;
  • plic cu numele si adresa solicitantului pe care se scrie textul Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, si se scrie si numarul contractului de finantare

Etapa 9 - se aproba si se incaseaza finantarea 

        AFM-ul poate sa se deplaseze la locul desfasurarii proiectului pentru a face verificari privind existenta sistemului instalat in conditiile specificate.

    Tineti cont de faptul ca accesul la Programul Casa Verde este reprezentat de un dosar doar cu documente (nu si cu punctaje sau alte criterii de departajare). Daca acestea sunt corecte si complete, nu exista motive pentru care poate fi respins.

Daca sunteti interesati sa participati la acest program, pentru a va transmite oferte si a va ajuta cu completarea dosarului, va rugam sa ne contactati.